อพท.7 จัดกิจกรรมทดลองเส้นทางท่องเที่ยว “ท่องดินแดนประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี” (One day trip) เตรียมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) จัดกิจกรรม “ท่องดินแดนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (one day trip) เพื่อทดลองเส้นทางท่องเที่ยว และทดสอบความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี

โดย ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 มอบหมายให้นางศุภรดา กานดิศยากุล ผอ.ฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพท.7 ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก

  • นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
  • นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
  • นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
  • นางพรพิมล แก้วศรีงาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
  • นายพิสิฏ์ ช่างผาสุก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
  • นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผอ.ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี
  • นายประสาท เจริญธรรมรักษา กรรมการบริษัท นาเฮียใช้ จำกัด
  • นางสาวอภิรดี อามาตย์ทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
  • นายราชันย์ ทิพเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิภาคการศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมทดลองเส้นทางท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงการเขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนในการนำพาจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอย่างสมบูรณ์ในอนาคต

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ตามมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมอบรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การบริการได้อย่างสะดวก สะอาด ปลอดภัย และปราศจากข้อจำกัดใดใด ต่อไป

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) ได้ที่ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4111497058942884&id=1221214691304483