รู้หรือไม่ ? กระทรวงมหาดไทยออกกฎหมายใหม่สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

🤔 รู้หรือไม่❓กระทรวงมหาดไทยออก “กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548

ในฉบับที่2 นี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงข้อกำหนดเดิมให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น อย่างเช่น ที่จอดรถ 🚗🚙

🅿️ ที่จอดรถ🚗🚙

-ปรับปรุงอัตราส่วนจำนวนที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่ต้องจัดให้มีเป็นเท่าตัว ซึ่งในฉบับ2548 กำหนดไว้ว่า

🔹จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 10 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อย 1

🔹ถ้าจำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน ให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อย 2 คัน

🔹ถ้าจำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 101 คัน ขึ้นไป ให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอย่างน้อย 2 คัน และเพิ่มขึ้นอีก 1 คัน สำหรับทุก ๆ จำนวนรถ 100 คันที่เพิ่มขึ้น เศษของ 100 คัน ถ้าเกินกว่า 50 คัน ให้คิดเป็น 100 คัน

แต่ในฉบับ 2564 กำหนดไว้ว่า

♿จำนวนที่จอดรถไม่เกิน 25 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 1 คัน

♿ถ้าจำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 26 คน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 2 คัน

♿ถ้าจำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 51 คน แต่ไม่เกิน 75 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 3 คัน

♿สำหรับที่จอดรถทุกจำนวนรถ 100 คันที่เพิ่มขึ้น เศษของ 100 คัน หากเกินกว่า 50 คัน ให้คิดเป็น 100 คัน

สามารถดูกฎกระทรวงเพิ่มเติมได้ที่ 👉👉 https://download.asa.or.th/03media/04law/cba/mr/mr64(02)-68c.pdf?fbclid=IwAR3asrgQ0Whn7kdiDEEmLc1OeBkTpEVqDDS3vTg1Wp0jaO93RWw06Qvp67I