ว้าว !! มาดูกัน 16 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินชิงรางวัลนวัตกรรมจัดการขยะให้เป็นศูนย์

เดินมาถึงรอบชิงชนะเลิศกันแล้วครับ กับโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ หรือ Zero Waste Innovation Contest 2021 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันด้านนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่เทศบาล และพื้นที่ชายฝั่งทะเล และให้เกิดการพัฒนาการเชื่อมโยงงานนวัตกรรมกับชุมชน รวมถึงการต่อยอดการนำนวัตกรรมไปพัฒนาในระดับธุรกิจ หรือ ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง

โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์มีการประกวดนวัตกรรม ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) นวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ และ ๒) นวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะ โดยประเภทที่ 2 แบ่งออกเป็น ๒ พื้นที่ คือ พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทั่วไป การประกวดในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั้ง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชุมชน และองค์กรต่างๆ จำนวนมาก มีผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 200 ชิ้นงาน เพื่อร่วมชิงรางวัลรวมมูลค่า 280,000 บาท มีรายละเอียดรางวัลตามแยกตามประเภทการประกวด ดังนี้

ประเภทที่ ๑ นวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ

รางวัลที่ ๑ มูลค่า ๘๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒ มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

ประเภทที่ ๒ นวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะ ( พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทั่วไป)

รางวัลที่ ๑ มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒ มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

ผลการคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบตัดสินในแต่ละประเภทได้แก่

1.1 ประเภทที่ 1 ระบบรวบรวมและขนส่งขยะผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 6 ผลงาน มีรายชื่อดังนี้ :

1. บินบิน ตู้แยกขยะอัตโนมัติ และ แอปพลิเคชัน จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

2. เครื่องบีบขวดอัตโนมัติเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

3. Smart Bin วิศวกรรมเครื่องกล สาขา Robotics and Automation จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

4. เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการลดขยะพลาสติกและคืนกำไรสู่สังคม จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. Interashtive จาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

6. รถเก็บขยะระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Garbage Truck) จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1.2 ประเภทที่ 2 ระบบการลดและกำจัดขยะ (พื้นที่ทั่วไป) ผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 5 ผลงาน มีรายชื่อดังนี้ :

1. ชุมชนปลอดขยะ โดย บ้านฉมัน หมู่ที่ 3 อ.มะขาม จ.จันทบุรี

2. ขยะสร้างสุข โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร

4. PAKAOW MODEL โดย บ้านป่ากว๋าวทองกวาว หมู่ที่ 25

5. ชุมชนปลอดขยะ ชุมชนโนนชัย ๑ โดย ชุมชนโนนชัย ๑

1.3 ประเภทที่ 2 ระบบการลดและกำจัดขยะ (พื้นที่ชายฝั่งทะเล) ผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 5 ผลงาน มีรายชื่อดังนี้ :

1. ทุ่นดักผักตบชวาและขยะมูลฝอย โเย เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง

2. การจัดการขยะเชิงพานิชย์ โดย องค์กรระดับชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข

3. ต้นแบบนวัตกรรมดักขยะลอยน้ำ ( MG 01 ) โดย กลุ่มชุมชนชายฝั่งทะเลบูรพา

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัพไซคลิ่งเพื่อสร้างระบบกลไกการลดขยะถุงพลาสติก โดย กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์อัพไซคลิ่งเกาะลิบง

5. การลดและกำจัดขยะชายทะเลชุมชนท่องเที่ยวบ้านขุนสมุทรจีนเป็นสินค้าชุมชน โดย ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน หมู่ 9 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

ซึ่งทั้ง 16 ผลงานนี้จะได้รับข้อแนะนำ (Comments) จากคณะกรรมการเพื่อนำไปปรับปรุงผลงาน โดยมีระยะเวลาปรับปรุงผลงาน 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 24 พ.ค. 2564 หลังจากนั้น คณะกรรมการจะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้เข้าประกวดประเภทที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564 เพื่อใช้สำหรับรอบตัดสิน แต่หากสถานการณ์โควิดยังอันตราย อาจใช้วิธีตัดสินผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้เข้าประกวดทั้ง 16 ทีม จะเข้าร่วมการประกวดรอบตัดสินในวันอังคารที่ 15 มิ.ย. 2564 ท่านสามารถร่วมให้กำลังใจ และติดตามชมความคืบหน้าการประกวดฯได้ที่ Facebook : Friendly Design