ภาพข่าว วันประวัติศาสตร์ จ.น่าน (1)“อพท.6” แถลงข่าวใหญ่ 9 พฤศจิกายน ชู “เมืองเก่าน่าน” แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และพันธมิตร จัดงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ต.ในเวียง ต.ม่วงติ๊ด ต.ดู่ใต้ ต.บ่อสวก และ ต.นาชาว เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 9.00-11.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.น่าน

*** อโถ สุจิณฺณสฺส ผลํ น นสฺสติผลของการที่ได้ร่วมกันก่อสร้างไว้ดีแล้ว ย่อมไม่สูญหาย

The Special pictures on the historical day of Nan Province (1)”DASTS 6″, a big press conference on 9th NovemberDevelop “Nan Old City” as a tourist attraction for all people.

Designated Areas for Sustainable Tourism (Public Organization) or DATA Special Area 6 in collaboration with Friendly Design for all Foundation and allies, organized a press conference to run tourism for all projects at Nan province.

This project will be including ​​Nan Old City with a connection area in covers an area of ​​5 sub-districts, namely Nai Wiang Subdistrict, Muang Thit Subdistrict, Du Tai Subdistrict, Bo Sauk Subdistrict, and Na Chao Subdistrict.

The event was held on Monday 9th November, between 9:00 AM to 11:00 PM at The Empress Hotel, Nan Province.