วช.จัดประกวดนวัตกรรมจัดการขยะ สร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าว โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าว “โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.๑ ชั้น ๒ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ผู้อำนวยการแผนงานท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้แถลงข่าว และ คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เป็นผู้ดำเนินรายการ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาขยะมีความสำคัญไม่ว่าจะบนบกหรือทะเลมีความเกี่ยวเนื่องกัน จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนและเยาวชนเป็นแกนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน เราจึงต้องการสื่อสารให้ทุกกลุ่มเป้าหมายรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการประกวด เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนเสนอความเห็นที่สามารถจัดการปัญหาดังกล่าว ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์กับชุมชน รวมทั้งแนวคิดด้านวัตกรรม AI Digital technology เข้ามาจัดการกับปัญหาขยะ

“การประกวดในครั้งนี้ หวังจะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันด้านนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะในเชิงพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่ชายฝั่งทะเล ด้วยกลไกการบูรณาการและส่งเสริมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย นำไปสู่การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประกวดนวัตกรรมดังกล่าว จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากประชาชน ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่สนใจ” รองผู้อำนวยการ วช.กล่าว

ด้าน ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ผู้อำนวยการแผนงานท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับ นักเรียน นักศึกษา รวมถึง ชุมชน หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่สนใจ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสังคมให้เกิดการพัฒนา และลดขยะ ในโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)” เพื่อส่งเสริมให้เกิดแข่งขันด้านนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่เทศบาล และพื้นที่ชายฝั่งทะเล และให้เกิดการพัฒนาการเชื่อมโยงงานนวัตกรรมกับชุมชน รวมถึงการต่อยอดการนำนวัตกรรมไปพัฒนาในระดับธุรกิจ หรือ ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง ภายใต้การแก้ไขปัญหา Zero Waste

สำหรับ โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์มีการประกวดนวัตกรรม ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑) นวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ และ ๒) นวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะ โดยมีแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ พื้นที่ คือ พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทั่วไป ทั้งนี้ แบ่งการตัดสินเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบตัดสิน สำหรับนวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการประยุกต์ระบบ AI ในการแก้ปัญหา รวมทั้งเกณฑ์ที่เน้นไปที่การใช้งานในพื้นที่และสามารถต่อยอดทางธุรกิจ ส่วนนวัตกรรมระบบการลด และกำจัดขยะ มีเกณฑ์การพิจารณาแนวคิดภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และ/หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ด้วย รวมทั้งความเป็นไปได้ในระยะยาว ความสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขันได้แบ่งตามประเภทการประกวดประกอบด้วย

(๑) ประเภทที่ ๑ นักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยกำหนดให้มีสมาชิกในทีมอย่างน้อย ๓ คน (เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และจะประกาศผลรอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

รางวัลที่ ๑ มูลค่า ๘๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒ มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

(๒) ประเภทที่ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน หมู่บ้าน (เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ และจะประกาศผลรอบคัดเลือกในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔)

รางวัลที่ ๑ มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒ มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

: ทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

: ทุกรางวัลจะตัดสินรอบคัดเลือกในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔

: ส่งผลงานได้ที่อีเมล : ZeroWasteInnovation@gmail.com

*** ติดตามข่าวการประกวด หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Friendly Design เว็บไซต์ http://thailandfriendlydesignexpo.com/th/

Twitter : https://twitter.com/ThailandFd

Instagram : https://www.instagram.com/friendlydesignthailand/

หรือ โทร. 081-855-1199 และ 081 562 9541