อพท. ปิ๊งไอเดีย ดึง หน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการ เพื่อสร้างต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

อพท. ร่วมกับ หน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ เพื่อความยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมและที่พัก ได้รับองค์ความรู้
ในด้านการพัฒนาปรับปรุงด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal design) และตระหนักถึงความสําคัญของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการ และภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการโรงแรมและที่พัก เกิดการพัฒนาสิ่งอํานวยความ สะดวกและการบริการด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลให้ได้มาตรฐานระดับสากล และ เพื่อสร้างต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง โดยโครงการดังกล่าวมีแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้

  1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
  2. กิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการฯ ได้เห็นถึงต้นแบบการบริหารจัดการด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (UNIVERSAL DESIGN)
  3. กิจกรรมลงพื้นที่สํารวจแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักสากล และจัดทํารายงานสรุปผลการ ประเมินความพร้อมด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
  4. ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการที่มีการปรับปรุงให้มีความพร้อมสามารถ รองรับนักท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จะได้รับการประชาสัมพันธ์จาก อพท. และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล
    ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และรายการโทรทัศน์

ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนโครงการเพื่อส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานนำแผนที่ได้ไปดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานตนเอง และได้ร่วมมือ และหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงให้เกิดการปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) อันเป็นหลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม ทันสมัยพร้อมก้าวสู่การเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)

ชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ซิลเวอร์เลค พัทยา จ.ชลบุรี

เขาชีจรรย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สิกขรา พลาโซ่ รีสอร์ท บางแสน

Thai Garden Resort

Ravindra Beach Resort and spa