ททท. เปิดโครงการ ‘คู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรคกระตุ้นคนเดินทาง

วันที่ 20 ก.ค.63 ที่ห้องโถงธนะรัชต์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวโครงการคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค “Safety & Hygienic Road Trip” ตามแนวทางการยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA (Safety & Health Administration) พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) และนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อํานวยการองค์การ บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยว

โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดจากการบูรณาการระหว่าง ททท. TCEB อพท. และหน่วยงานภาครัฐอาทิ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสมาคมการท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน เช่น บริษัท ปตท. น้ํามันและ การค้าปลีก จํากัด (มหาชน) บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง ทั้งในลักษณะการท่องเที่ยวด้วยตนเอง การท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล รวมถึงการเดินทางเพื่อการประชุม อบรมและสัมมนา โดยใช้คู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค 5 ภูมิภาค (Safety & Hygienic Road Trip) เป็นแนวทางในการเดินทางท่องเที่ยว ตลอดจนการเดินทางร่วมกิจกรรมกับชุมชนท่องเที่ยวตามแนวคิดท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ใส่ใจสุขอนามัย ห่างไกลโรค