“อพท.7” ผนึกกำลัง ภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน รวมพลังขับเคลื่อน จ.สุพรรณบุรี สู่ “เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพลายชุมพล โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล จังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จัดโดย อพท.7 ซึ่งมีผู้แทนองค์กรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมลงนามความร่วมมือ จำนวน 17 องค์กร โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1.นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

2.นายสรชัด สุจิตต์ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ปตท.หลักเมือง สุพรรณบุรี

3.นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี (สักขีพยาน)

4.นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (สักขีพยาน)

5.ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการ อพท.7

6.นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

7.นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

8.นายวรวัส แก้วศรีงาม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

9.นายพีระพันธ์ สุนทรพลิน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

10.นางสาวบุษยาฎฐ์ มนต์คล้ำ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

11.นายพิสิฏฐ์ ช่างผาสุข รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

12. นางสาวพรนภัส มิตรเกื้อกูล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมสองพันบุรี

13.นายปริญญา สิริปัญญาธรรม ผู้จัดการทั่วไป โรบินสัน สุพรรณบุรี

14.นายวิเชียร กัณหรัตนชัย นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

15.นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

16.นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

17.นายสุรพงษ์ พนากิจกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี

18.นางกุหลาบ พูลกิจ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย และประธานฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยการลงนามในครั้งนี้มีข้อตกลงร่วมกัน 3 ประการคือ

ข้อ 1 เพื่อร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีการจัดการการท่องเที่ยวที่มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)

ข้อ 2 เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสถานบริการ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์อย่างยั่งยืน

ข้อ 3 เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้สถานประกอบการ สถานบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)