อพท

อพทร่วมขับเคลื่อนสำหรับทั้งหมดและ FD Expo ๒๐๑๙

คุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท. ประชุมหารือการร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อคนทั้งมวลและเข้าร่วมจัดงาน “การออกแบบที่เป็นมิตรกับประเทศไทยเอ็กซ์โป๒๐๑๙: มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่๔” โดยมีคุณกฤษนะละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลเข้าร่วมประชุมณห้องประชุม๑อาคารทิปโก้๓๑

การประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง อพท. กับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯโดยมีแนวคิดหลัก “บ้านดูแล & การฟื้นฟูสมรรถภาพ: การดูแลและฟื้นฟูสุภาพสําหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและผู้ที่ใช้รถเข็น” เชื่อมโยงสู่ “การท่องเที่ยวสำหรับทั้งหมด: การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล “ซึ่งการจัดงานจะมีขึ้นในวันที่๒๘พฤศจิกายนถึงวันที่๑ธันวาคม๒๕๖๒ณฮอลล์๖อิมแพคเมืองทองธานี

“อพท. หวังอย่างยิ่งให้เกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษตลอดจนเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (การท่องเที่ยวสำหรับทั้งหมด) ให้สามารถเข้าถึงนวัตกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการจากการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การส่งเสริมสิทธิความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันของคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ เกิดความสะดวก ปลอดภัย อย่างเป็นรูปธรรม” ผอ.อพท.กล่าว