การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลรองรับสังคมผู้สูงวัยตลาดใหญ่ในโลกยุคปัจจุบัน

การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือสำหรับทั้งหมดคือการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งในภาพใหญ่และภาพย่อยทั้งเรื่องการออกแบบและพัฒนาอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวพาหนะในการเดินทางและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการฝึกอบรมบุคลากร ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะความชำนาญในเรื่องนี้ เพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถรองรับการเข้าถึงได้ และใช้ประโยชน์ได้ของคนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย เพื่อเป้าหมายประโยชน์สุขของคนทั้งมวลนั้น ได้กลายเป็นกระแสหลักของการพัฒนาโลกยุคใหม่ที่มุ่งสู่ความยั่งยืน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป

การท่องเที่ยวสำหรับทั้งหมดถือเป็นนโยบายสําคัญที่เราต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนเพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถตอบโจทย์คนทั้งมวลสามารถให้ความสุขให้ประโยชน์ให้กับทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดหรือสภาวะใดก็ตาม” คุณยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมัยที่2กล่าวถึงการขับเคลื่อนท่องเที่ยวสำหรับทุกที่กําลังเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าทททกล่าวอีกว่าสิ่งที่กําลังดําเนินการคือ (1) กระจายการท่องเที่ยวเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้โดยสะดวกปลอดภัยเสมอภาคเท่าเทียม (2) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพราะหากมีคนบอกอยากจะไปเที่ยวแต่ไปไม่ได้เนื่องจากติดขัดเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกก็จะทําให้Tourism สำหรับทั้งหมดเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องเริ่มต้นที่ความร่วมมือในเรื่องนี้ก่อน

“เป็นหน่วยงานทางด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์ส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเราจําเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนแต่ที่ผ่านมาเราก็พยายามทํามาโดยตลอดเช่น การพัฒนาและเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือการนํานักท่องเที่ยวที่เป็นผู้พิการประเภทต่างๆจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย “ผู้ว่า

เมื่อปีที่แล้วได้นํานักท่องเที่ยวที่เป็นผู้พิการทางสายตาจากยุโรปและอเมริกามาเที่ยวเมืองไทยพาไปเที่ยวเมืองรองด้วยพาไปเที่ยวตามสถานที่ประวัติศาสตร์และให้เขามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเช่นการร้อยพวงมาลัย ซึ่งบางคนอาจสงสัยว่าเมื่อเขาตาบอดแล้วจะมองเห็นความสวยงามได้อย่างไร แต่เขาบอกเราว่า พวกเขาสัมผัสความงามได้ด้วยจิตใจ

อีกทริปที่ได้พาผู้พิการทางสายตาจากประเทศจีนไปเที่ยวทะเลเมืองไทยทุกคนดีใจมากเพราะเขาไม่เคยรู้เลยว่าทะเลเป็นยังไงเราก็พาไปว่ายน้ําหรืออีกโครงการหนึ่งโดยความร่วมมือจากกองทัพเรือ ที่ได้พาน้องๆเด็กตาบอดจากสมาคมคนตาบอดฯไปว่ายน้ําในทะเลที่จซึ่งทุกคนประทับใจเป็นอย่างมากเป็นอีกกิจกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยตรง

“ผมมองว่าอารยสถาปัตย์หรือออกแบบที่เป็นมิตรไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะคนพิการทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งท่านเหล่านี้จําเป็นจะต้องใช้และพึ่งพาอารยสถาปัตย์เพื่อช่วยอํานวยความสะดวก และปลอดภัย เช่น ในการเดิน หรือทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ” คุณยุทธศักดิ์ กล่าว อีกทั้งประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น การพัฒนาอารยสถาปัตย์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการจึงมีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้ทําเฉพาะเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลแต่เราพยายามจะสร้างทําและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ในระดับสากลโดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

อย่างไรก็ตามคุณยุทธศักดิ์มองว่ากลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายของ, ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับต้นๆและจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาเรื่องความไม่สมดุลในเรื่องมิติของเวลาและสถานที่ด้านการท่องเที่ยวได้

“เรื่องของสถานที่เรื่องของเมืองรองการกระจายตัวทั้งในแง่ของรายได้กับคนยังไม่สมดุลกันระหว่าง22เมืองหลักกับ๕๕จังหวัดรองแต่ปัจจุบันก็เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ผู้ว่ากล่าว

ส่วนอีกความไม่สมดุล คือเรื่องของเวลา เนื่องจากคนไทยจำนวนมาก ยังนิยมเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว ช่วงเทศกาล รวมถึงช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ อีกทั้ง ยังไม่เที่ยวในประเทศ แต่จะรอโปร์ไฟไหม้เพื่อไปเที่ยวต่างประเทศกัน

ด้วยเหตุนี้กลุ่มผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่น่าสนใจเนื่องจาก (1) ผู้สูงอายุสามารถไปเที่ยวได้ตลอดเวลาไปวันธรรมดาก็ได้เพราะไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลาเหมือนคนในวัยทํางาน (2) มีเงินมีบํานาญ (3) ผู้สูงอายุที่ไปท่องเที่ยว มักจะไม่ไปคนเดียว แต่จะต้องมีคนไปด้วย เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือผู้ดูแล

“ดังนั้น เรามองว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง กลุ่มผู้สูงอายุเวลาไปเที่ยวที่ไหน ก็ไม่รีบ เพราะมีเวลาเหลือเฟือ ซึ่งจะช่วยขยายเวลาในจังหวัดนั้นมากขึ้น แต่ก็ต้องจัดสถานที่และเวลา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับวัยด้วย “ผู้ว่ากล่าว

การท่องเที่ยวยุคใหม่ ต้องตอบโจทย์การรองรับสังคมผู้สูงวัย และต้องใส่ใจคนทั้งมวลครับ