กิจกรรมทูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ ชวนเยาวชนสร้างสรรค์สังคมเพื่อคนทั้งมวล ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

กิจกรรม “ฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่” สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติทางด้านการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) โดยความร่วมมือของมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล รายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น เครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์จากการจ้างงานคนพิการของสายการบินแอร์เอเชีย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)

โดยการเดินสายจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ Workshop เพื่อการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตอิสระได้อย่างมีคุณภาพ สะดวก และปลอดภัยของกลุ่มผู้สูงวัย ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ รวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และคนที่ใช้รถเข็น

ด้วยหลักการออกแบบอารยสถาปัตย์ หรือการออกแบบ และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมาตรฐานสากล ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้มีสุขภาพไม่แข็งแรง และผู้พิการ สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้ โดยสะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม และทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลก

อีกทั้ง เยาวชน-นักศึกษา ยังได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและสำรวจอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น ฟุตบาททางเดินเท้า ตึกอาคาร สถานที่ท่องเที่ยว ระบบขนส่งมวลชน ฯลฯ ก่อนจะนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบเพื่อปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมที่ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น