จ.แม่ฮ่องสอน รวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนสู่เมืองอารยสถาปัตย์ ส่งเสริมและรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ประเทศไทย เตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 เวลา 10.30 น. ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเอกชน องค์กรคนพิการ-ผู้สูงอายุ ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธี “เปิดเมืองสามหมอก สู่เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” และ “พิธีลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพิธีโบกธง Kick off สู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์”

โดยมี นายยุพ นานา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ และนางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน
ด้านอารยสถาปัตย์ โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคคนพิการ นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ และองค์กรภาคธุรกิจ เข้าร่วมงาน

นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า จ.แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดล่าสุดที่ร่วมรวมพลังขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามกฏกติกาสากลของประชาคมโลก และสหประชาชาติ

“การคิกออฟเมืองอารยสถาปัตย์ จ.แม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้ ยังเป็นการส่งสัญญานไปทั่วโลกว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น พร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป” นายกฤษนะกล่าวในที่สุด