กรุงเทพมหานคร…ที่ผมอยากเห็น (งานเสวนากรุงเทพ…ที่ทุกภาคส่วนอยากให้เป็น)