Tagged: ข่าวสาร

0

Universal Design Kick Off at Krung Thai Bank

คิกออฟอารยสถาปัตย์ ธนาคารกรุงไทยยุคใหม่ (เล่าเรื่อง โดย กฤษนะ ละไล 31 มกราคม 2558) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงินในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ได้เริ่มต้นนโยบายการปรับปรุง และพัฒนาอารยสถาปัตย์ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design...