แนะนำองค์กร

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ โดยนายกฤษนะ ละไล มนุษย์ล้อ พิธีกรข่าวรายการโทรทัศน์ชื่อดังของเมืองไทย เป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นประธานมูลนิธิ และ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ.2554 เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่รณรงค์ ขับเคลื่อน ส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กร หน่วยงาน และเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นในการออกแบบ จัดทำ จัดสร้าง และ/หรือการปรับปรุงพัฒนาอารยสถาปัตย์ หรือหลักการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) ด้วยการออกแบบ และจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก และคนที่ใช้รถเข็น

ทั้้งนี้ เพื่อส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนทั้งมวล ให้สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้ ใช้บริการได้ ในตึก อาคาร สถานที่ ทั้งของรัฐ และเอกชน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน สถานศึกษา ระบบขนส่งมวลชน บริการข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสินค้า และบริการสาธารณะต่างๆทุกรูปแบบ ได้โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิคนพิการ และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อทั้งมวล

จุดประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิ มีดังต่อไปนี้

๑. เพื่อรณรงค์ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง “อารยสถาปัตย์” หรือการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) เสริมสร้างความสะดวก ทันสมัย และปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก และคนที่ใช้รถเข็น
๒. เพื่อการขับเคลื่อน และพัฒนาอารยสถาปัตย์ประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทันสมัย ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยการกระตุ้น ส่งเสริม และผลักดันให้ทุกพื้นที่สาธารณะ ตึกอาคาร ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา แหล่งท่องเที่ยว ระบบขนส่งมวลชน และบริการสาธารณะทุกรูปแบบ ได้มีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม
๓. เพื่อการสร้างสรรค์ และส่งเสริมเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจมาทำหน้าที่เป็น “ทูตอารยสถาปัตย์” เพื่อร่วมรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ในเรื่อง “อารยสถาปัตย์” โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลในทางปฎิบัติ ขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ในตึกอาคาร สถานที่ต่าง ๆ ระบบขนส่งมวลชน และบริการพื้นฐานของรัฐในทุกรูปแบบได้
๔. เพื่อการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการ ทางด้านอารยสถาปัตย์ หรือช่วยประชาสัมพันธ์จัดหา หรือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อันเป็นสาธารณะในพื้นที่ต่างๆ เท่าที่งบประมาณจะเอื้ออำนวย
๕. เพื่อการจัดนิทรรศการ จัดแสดงผลงานการส่งเสริม ขับเคลื่อน และพัฒนาสอารยสถาปัตย์ ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรม และการประสานงานเพื่อให้เกิดการรวมพลัง และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการจัดทำสภาพแวดล้อมที่ดี มีอารยสถาปัตย์ ในตึกอาคาร สถานที่ และทุกพื้นที่สาธารณะทั่วไทย เพื่อทำให้คนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้ สะดวก ปลอดภัย เสริมสร้างสิทธิความเสมอภาค และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม
๖. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
๗. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ผลงานที่ผ่านมา

๑.  จัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ Thailand Friendly Design Expo 2016 ครั้งที่ 1 เมื่อ 30 พ.ย.-3 ธ.ค.2559 ครั้งที่ 2 ในปี 2560 ครั้งที่3 ในปี 2561
๒.  ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นเมืองต่้นแบบอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในหลายจังหวัดทั่วไทย เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต ตาก น่าน พิษณุโลก เลย นครพนม ขอนแก่น ชลบุรี สุราษธานี พังงา ราชบุรี เป็นต้น โดยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และพันธมิตรจากภาคส่วนต่างๆ
๓. ร่วมขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนไทยเพื่อคนทั้งมวล และโครงการรถแท็กซี่ลอนดอลโมเดล เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร และเมืองท่องเที่ยวต่างๆ
๔. ร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ในวัด และศาสนสถานต่างๆ ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๕. จัดกิจกรรม และอบรม ฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น  จุฬาฯ ธรรมศาสตร์  ศิลปากร สจล.ลาดกระบัง  เป็นต้น
๖. ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ร่วมกับองค์กร หรือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท
๗. สร้างเครือข่ายฑูตอารยสถาปัตย์ทั่วประเทศ ร่วมกับภาคเอกชน คือ สายการบินแอร์เอเชีย โดยการจ้างงานคนพิการตามกฏหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ มาตรา 35
๘.  ร่วมขับเคลื่อน และพัฒนาอารยสถาปัตย์ในภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
๙. จัดงานรวมพลคนจิตอาสา รณรงค์ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน ปีที่ 1-4

ติดต่อมูลนิธิ ได้ที่ อีเมล์ fdexpo.th@gmail.com

[powr-contact-form id=49a1b265_1505981366024]

5522 Total Views 7 Views Today