อพท. เปิดตัวโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของคนทั้งมวล” (Tourism for All)

You may also like...

Leave a Reply