Daily Archive: มกราคม 7, 2019

0

คุณชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษา รมต.ต่างประเทศ เป็นประธานพิธีคิกออฟ “Friendly Design กระทรวงการต่างประเทศเพื่อคนทั้งมวล”

คิกออฟ “กระทรวงการต่างประเทศเพื่อคนทั้งมวล” วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 2561 คุณชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษา รมต.ต่างประเทศ เป็นประธานพิธีคิกออฟ “Friendly Design กระทรวงการต่างประเทศเพื่อคนทั้งมวล” ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018...