Category: FD Expo Album

0

(Thai) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยี่ยมชมบูธ”TOYOTA”และทดลองนั่งรถยนต์ Friendly Design นวัตกรรมใหม่ ภายในงาน มหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ🚗