Category: FD Handrail

0

FD ราวจับ ผลิต-จัดจำหน่ายในต่างประเทศ

                  บริษัทที่ผลิต-จัดจำหน่ายราวจับในประเทศไทย เพื่อบุคคลทั่วไป ผู้พิการ หรือทุพพลภาค , คนชรา , สตรีมีครรภ์ ฯลฯ เป็นต้น   อเมริกา...

0

FD ราวจับ

              รวมบริษัทที่ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ราวจับ ให้แก่ผู้สูงอายุ หรือทุพพลภาค , ผู้พิการ , สตรีมีครรภ์ และ ฯลฯ     ผลิต-จัดจำหน่ายในประเทศไทย    ...

0

FD สิ่งอำนวยความสะดวก

              รวมบริษัทที่ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ราวจับ , ไม้เท้า หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ หรือทุพพลภาค , ผู้พิการ , สตรีมีครรภ์ และ ฯลฯ    ...

0

นวัตกรรม Friendly Design สุขภัณฑ์น่าใช้สำหรับผู้สูงวัย

นวัตกรรม Friendly Design สุขภัณฑ์น่าใช้สำหรับผู้สูง เทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันทำให้คนอายุยืนยาวกว่าอดีตที่ผ่านมา ส่งผลให้จำนวนประชากรสูงอายุมีสัดส่วนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่า ในปี 2568 เมืองไทยจะก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ” (Aged Society) ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงได้รับการคิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการภายใต้พื้นฐานการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัย หรือ Friendly Design หรือการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal...