กิจกรรมทูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ ชวนเยาวชนสร้างสรรค์สังคมเพื่อคนทั้งมวล ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กิจกรรม “ฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่” สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ภาคปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติทางด้านการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) โดยความร่วมมือของมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล รายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น เครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์จากการจ้างงานคนพิการของสายการบินแอร์เอเชีย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)

อีกทั้ง เยาวชน-นักศึกษา ยังได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและสำรวจอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น ฟุตบาททางเดินเท้า ตึกอาคาร สถานที่ท่องเที่ยว ระบบขนส่งมวลชน ฯลฯ ก่อนจะนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบเพื่อปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมที่ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น